நிறையோ குறையோ ….. புதியதோ பழையதோ …. சிறியதோ பெரியதோ …..
உங்கள் கருத்து நமது பள்ளியின் வளர்ச்சிக்கு மிக அவசியம்.

உங்கள் கருத்தை வள்ளுவன் தமிழ் மையத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த பயன்படுத்துவோம்.

One Comment to “கருத்துக்களை பதிவு செய்ய!!!”

  1. Please socialize the wordpress idea within Tech Leads before publishing it to wider audience. Also, we need to be able to train the group to be able to publish / edit / un-publish pages easily.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *